Loading...
 • Vítejte na stránkách
  PETR TYBITANCL - HERALDIK
  více
 • kdo je
  PETR TYBITANCL
  více
 • Práce / výstavy
  více

PETR TYBITANCL - HERALDIK

PETR TYBITANCL - HERALDIK

PETR TYBITANCL *1951 v Praze

Původním povoláním rytec. Svůj vztah k historii a zejména k heraldice a genealogii získal poměrně pozdě, ale jistě na základě vlastivědných výletů, které absolvoval s rodiči. Záhy po politickém uvolnění r. 1968 nalézáme již jeho kresby v heraldických periodikách. Ve své tvorbě zúročil pečlivost a preciznost provedení profesionálního rytce a časem si vytvořil vlastní rozpoznatelný styl, který ho právem řadí ke špičce v oboru heraldické kresby v ČR, ale i ve světě. Absolutní preciznost a řemeslné podání, živost barevného provedení a zároveň osobitost zpracování připomínající košatostí barokní kresbu, je jeho stylem, kterým ale nepopírá historická fakta a zákonitosti heraldiky. Jde v duchu nejlepších tradic heraldiky o fúzi dokonale zvládnutého řemesla s výtvarnou stránkou věci. Svými slovy se Petr Tybitancl také prezentuje především jako kreslíř heraldických námětů. Skromně neuvádí, že nedílnou součástí jeho práce (stejně jako ve většině případů jeho kolegů kreslířů heraldiky), jsou však velmi hluboké znalosti a nekončící studium oborů genealogie, heraldiky, historie a dalších souvisejících vědních oborů. Finální kresbě ať samostatného erbu, nebo rozsáhlých a náročných rodokmenů předchází velmi detailní rešerše, práce v archivech a důkladné přípravy podkladů pro samotnou tvorbu heraldické kresby, která je často až „špičkou“ obrovského „ledovce“ přípravné práce.

V 90. letech minulého století opouští zaměstnání rytce a heraldice, genealogii a heraldické kresbě se věnuje již naplno. Vznikají jeho vrcholné práce. Kromě spolupráce s Klubem pro českou heraldiku, nebo Akademií heraldických nauk České republiky a publikační činnosti, zpracoval zakázky pro plejádu současných potomků šlechtických rodů spojených s českou zemí, stejně tak jako pro státní a regionální paměťové instituce, ale spolupracuje např. také s obcemi v oblasti obecních znaků

 

Práce / výstavy

Práce pro zahraničí

Genealogický vývod (strom života) pro Marii Rebeku roz. Hraběnku z Harrachu, prov. hr. Truchsess-Waldburg pro město Novella v sev. Itálii

Účast na výstavách např. :

Erby 2005. Heraldičtí kreslíři Čech, Moravy a Slezka. Konírna, Hradčanské náměstí. Praha. Pořádal Klub pro českou heraldiku a genealogii. Praha 2005 (zde oceněn pro nejvyšší úroveň kreslířského mistrovství ze zúčastněnýchých kreslířů heraldiky). Říjen 2005.

Symboly republiky: Pilíře české státnosti. Výstava pod záštitou předsedy vlády České republiky. Dlouhodobá expozice. Hrzánský palác, Praha 2010 až 2012. (všechny znaky českých zemí)

Erby a rodokmeny 2012. Akademie věd. Národní třída, Praha. Pořádala Česká genealogická a heraldická společnost spolu s Heraldickou společností v Praze. Říjen 2012.

Ilustracemi heraldického materiálu zastoupen v publikacích a na internetu (jen výběr):

STRNAD, Josef. Cheb, sobota před masopustní nedělí 25. února 1634. In Heraldická minucí 1984. Praha 1984

KASÍK, Stanislav. Slavkov 1805. Výklad bitvy u Slavkova spolu s životopisy a popisem erbů jednotlivých vojevůdců. In Heraldická minucí 1985. Praha 1985

PROCHÁZKOVÁ Eva a kol. Benešov – historie města Benešov. Město Benešov 1998

VESELÝ, Josef. KTERAK... aneb (první) půlkopa, to jest plná třicítka míst a příběhů z české, moravské a slezské minulosti… . Nakladatelství Titanic. Praha 2005

KRATOCHVÍL, Vilém. Potštejn pod erbem rodu Harbuval Chamaré. Nákladem obce Potštejn. 2008

LOCH, Jan. Náhrobníky a epitafy v chrámu Matky Boží před Týnem v Praze 1 - Staré Město. Praha 2012

BLATTNÝ Pavel. Valdštejnská obrazárna v Chebském muzeu. Chebské muzeum. Cheb 1999

CINKOVÁ Veronika, BLATTNÝ Pavel, TYBITANCL Petr. Čtyři šlechtické portréty z Potštejna. Restaurování a identifikace portrétovaných osobností. In Zprávy památkové péče. Časopis státní památkové péče Praha 2013. Roč. 73, č. 5, s. 443-447

 

Regionální muzejní sborníky: Muzeum Novojičínska, Muzeum Mikulov aj.

Spolupráce s časopisem Cour d`Honneur (čísla 1, 2 a 3)

Internetová prezentace (interaktivní rodokmen) Dietrichsteinové v Mikulově (erby u jednotlivých životopisných medailonů). Přístupné na http://www.rmm.cz/dietrichstein/

Aktuální spolupráce s institucemi, věda a výzkum (jen výběr):

Spolupráce na institucionálním vědeckovýzkumném úkolu Národního památkového ústavu: „Výzkum obrazového rodokmenu Valdštejnů z mobiliárního fondu zámku Kozel a prezentace formou interaktivního počítačového modelu s odkazy na genealogická, obrazová, životopisná a další metadata“ (společně s kolegy Mgr. Blattným a Mgr. Medříkovou).

 

Některé z realizovaných projektů a zakázek:

Práce pro šlechtické rody

Lobkowiců, Šternberků, Schwarzenbergů (jmenovitě pro knížete Karla Schwarzenberga), Colloredo-Mansfeld , Waldstein Wartenberg aj.

Práce pro církevní řády

Klášter kapucínů v Brně (dvacet erbů donátorů kláštera)

Památkové objekty (zámky) pro něž zpracoval související erby

Zámky: Vlašim, Sychrov, Český Krumlov, Benešov, Kunín, Nový Jičín, Slavkov, Český Šternberk, Sokolov, Cheb, Pardubice, Litice, Libochovice, Ploskovice, Kuks, Hořovice, Horšovský Týn aj.

Práce pro muzea

Muzeum Mikulov (vývod knížat Dietrichsteinů)
Muzeum Sokolov (rodokmen hrabat Nostizů)
Knihovna Národního muzea (vývod knížete Liechtensteina)
Genealogický vývod k 500. výročí úmrtí Petra Woka z Rožmberka
Genealogický vývod Albrechta Václava Eusebia z Waldsteina

Ukázky prací

Z výstavy

 

V případě zájmu o provedení heraldických prací a konzultací v oboru geneaologie mne kontaktujte.

Kontakt

Poslat zprávu